Jesteś tutaj: Start / Statut

Statut

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
z dnia 28.01.2014

STATUT GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ "BABICE"

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

Spółka wodna nosi nazwę: Gminna Spółka Wodna "Babice" zwana dalej "Spółką".


§ 2

Siedzibą Spółki jest Urząd Gminy w Starych Babicach.


§ 3

Spółka działa na terenie gminy Stare Babice z wyłączeniem wsi Buda, Kwirynów i Blizne Jasińskiego na urządzeniach wodno-melioracyjnych objętych ewidencją Spółki.

Rozdział 2
Cele Spółki oraz sposób i środki służące do ich osiągnięcia

§ 4

Celami Spółki są:
1. Wykonywanie konserwacji rowów melioracyjnych
2. Utrzymywanie i eksploatacja urządzeń melioracyjnych, sieci drenarskiej, przepustów i rowów odprowadzających
3. Racjonalna gospodarka wodą na użytkach rolnych
4. Zapobieganie zanieczyszczeniom wód powierzchniowych
5. Udzielanie członkom pomocy w sprawach związanych z melioracjami i gospodarką wodną.

§ 5

Spółka osiąga swe cele w drodze:
1. Wykonywania zadań systemem gospodarczym,
2. Zlecania wykonania zadań firmom prowadzącym działalność w tym zakresie,
3. Wykonywania zadań przez członków Spółki,
4. Przygotowania lub opracowania założeń techniczno- ekonomicznych oraz projektów technicznych inwestycji objętych działalnością Spółki,
5. Współpracy z jednostkami administracji państwowej i samorządowej


§ 6

Do osiągnięcia celów Spółki służą:
1. Składki i inne świadczenia członków oraz osób i zakładów nie będących członkami Spółki,
2. Pomoc udzielana przez organa administracji publicznej lub inne jednostki organizacyjne.
3. Darowizny i dotacje osób prawnych i fizycznych

§ 7

Zasady ustalania wysokości składek i innych świadczeń na rzecz Spółki adekwatnych do celów Spółki:

 1. Wysokość składek i innych świadczeń na rzecz Spółki uchwala Walne Zgromadzenie w wysokości proporcjonalnej do korzyści uzyskiwanych przez członków z działalności Spółki, a także do kosztów ponoszonych przez spółkę z tytułu zaspokojenia przez nią potrzeb członków.
 2. O wysokości składek i terminie ich opłacania oraz o rodzaju, wartości i sposobie wykonania innych świadczeń zawiadamia się pisemnie członków Spółki.
 3. W przypadku nie wnoszenia składek i świadczeń przez członka Spółki stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji należności podatkowych
 4. W przypadku uzyskanego przez spółkę zysku netto może on być przeznaczony wyłącznie na cele statutowe.
 5. Jeżeli osoby które nie są członkami Spółki wodnej odnoszą korzyści z urządzeń Spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczania wody, dla której ochrony spółka została utworzona, obowiązane są do ponoszenia świadczeń na rzecz Spółki, ustalonych w drodze decyzji przez Starostę.

Rozdział 3
Członkowie Spółki

§ 8

 1. Członkami Spółki są osoby fizyczne i podmioty wymienione w załączniku do statutu.
 2. Członkowie Spółki nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Spółki.
 3. Następca prawny członka Spółki wodnej wstępuje w jego prawa i obowiązki.
 4. Na wniosek Spółki wodnej lub zainteresowanego zakładu starosta, w drodze decyzji, może włączyć zakład do Spółki, jeżeli jest to uzasadnione celami, dla których spółka została utworzona.
 5. Przyjęcie lub wyłączenie członka ze Spółki następuje w drodze uchwały Zarządu Spółki.

§ 9

Członek Spółki jest uprawniony do :

 1. Udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółki oraz zgłaszania wniosków,
 2. Wybierania do Zarządu i Komisji Rewizyjnej pod warunkiem, że zaległości w opłatach zobowiązań kandydata na rzecz Spółki nie przekraczają wartości naliczonych za dany rok rozliczeniowy
 3. Żądania od organów Spółki informacji i porad w zakresie statutowej działalności Spółki,
 4. Zgłaszania wniosków i podejmowania działań zmierzających do usprawniania pracy przy realizacji celów Spółki.

§ 10

Członek Spółki jest obowiązany do :

 1. Stosowania się do postanowień statutu oraz do uchwał i poleceń organów Spółki wynikających z jej zadań,
 2. Opłacania składek oraz wykonywanie innych, określonych w statucie świadczeń na rzecz Spółki, jeżeli jest to uzasadnione celami, dla których spółka została utworzona.
 3. Uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków,
 4. Umożliwienia wykonywania na jego gruntach prac niezbędnych do wykonania zadań Spółki,
 5. Informowania Zarządu o zmianach adresu i zbywaniu nieruchomości mających związek z członkostwem w Spółce
 6. Niezwłocznego naprawienia szkód powstałych z jego winy w urządzeniach lub mieniu Spółki

§ 11

Członkowi Spółki przysługuje na Walnym Zgromadzeniu jeden głos, albo tyle głosów ile razy jego świadczenia są większe od średniej wartości świadczeń pozostałych członków Spółki, nie więcej jednak niż 50 % wszystkich głosów.

Rozdział 4
Organy Spółki

§ 12

Organami Spółki są :

 1. Walne Zgromadzenie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 13

Decyzje organów Spółki są podejmowane w formie uchwał.

§ 14

Przepisy dotyczące Walnego Zgromadzenia stosuje się odpowiednio do Walnego Zgromadzenia Członków lub Walnego Zgromadzenia Delegatów:

1. Gdy liczba członków Spółki nie przekracza 100 osób, Walne Zgromadzenie składa się ze wszystkich jej członków.
2. Jeżeli liczba członków Spółki przekracza 100 osób, Walne Zgromadzenie Członków zostaje zastąpione przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

§ 15

Do Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalenie planu prac niezbędnych do wykonania zadań Spółki oraz planu finansowego Spółki,
 2. Ustalanie kryteriów określenia korzyści uzyskiwanych przez członków Spółki z jej działalności,
 3. Wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. Upoważnianie Zarządu do zaciągania kredytów i ich wysokości,
 6. Zatwierdzanie ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora Spółki wodnej,
 7. Podejmowanie uchwał w sprawach:
  a) nabywania, zbywania lub obciążania nieruchomości Spółki,
  b) zmian statutu,
  c) przystąpienia Spółki do związku spółek wodnych,
  d) wystąpienia Spółki ze związku spółek wodnych,
  e) połączenia Spółki z inną Spółką albo podziału Spółki na dwie lub więcej spółek,
  f) rozwiązania i przejścia Spółki w stan likwidacji oraz powołania likwidatorów,
  g) uchwalania wysokości składek i innych świadczeń na rzecz Spółki,
  h) w sprawach przedstawionych przez Zarząd lub komisje rewizyjną,
  i) udzielania absolutorium Zarządowi Spółki; nieudzielenie absolutorium Zarządowi Spółki jest równoznaczne z odwołaniem Zarządu.

§ 16

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd na pisemny wniosek:
  a. Komisji Rewizyjna,
  b. co najmniej jednej czwartej delegatów Spółki, lub członków Spółki
  c. Starosty
 3. Do wniosku o którym mowa w § 15 ust. 2 powinien być dołączony proponowany porządek obrad i uzasadnienie potrzeby zwołania Walnego Zgromadzenia.

§ 17

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w drodze obwieszczenia wywieszonego na dwa tygodnie wcześniej w siedzibie Zarządu Spółki i w miejscu dokonywania publicznych ogłoszeń, z tym że zakładom będącym członkami Spółki doręcza ponadto w tym terminie pisemne zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W obwieszczeniu i zawiadomieniu należy podać termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zawiadamia Starostę.
 3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć bez prawa głosu osoby nie będące członkami Spółki.
 4. Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Zarząd może zaprosić przedstawicieli instytucji współpracujących ze Spółką lub udzielających jej pomocy. Uczestniczący przedstawiciele mają tylko głos doradczy.

§ 18

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków lub delegatów, z wyjątkiem uchwał o rozwiązaniu Spółki, połączeniu Spółki z inną Spółką albo podziale Spółki oraz zmiany statutu, które zapadają większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Spółki lub delegatów Spółki.
 2. Zarząd Spółki przedkłada Staroście uchwały organów Spółki w terminie 7 dni od daty ich podjęcia

§ 19

 1. Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego Zgromadzenia, który powołuje sekretarza.
 2. Protokół Walnego Zgromadzenia i uchwały podpisują przewodniczący i sekretarz.

§ 20

Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjna w sposób jawny; na żądanie większości zebranych wybór może być dokonany w sposób tajny.

§ 21

 1. Delegaci Walnego Zgromadzenia wybierani są z pośród członków na okres 5 lat, na zebraniach wiejskich przeprowadzonych w miejscowościach objętych terenem działania Spółki
 2. Liczba delegatów nie może być mniejsza niż liczba sołectw wchodzących w skład Spółki tj. nie mniej niż 21 osób.
 3. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów mogą uczestniczyć przedstawiciele podmiotów wchodzących w skład Spółki.
 4. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów zawiadamia się delegatów pisemnie.
 5. Do Walnego Zgromadzenia Delegatów stosuje się odpowiednio przepisy statutu o Walnym Zgromadzeniu.

§ 22

1) Zarząd Spółki organizuje prace zmierzające do wykonania jej zadań, kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu Spółki należy w szczególności:

 1. Administrowanie majątkiem Spółki,
 2. Przygotowanie lub opiniowanie założeń techniczno-ekonomicznych oraz projektów technicznych inwestycji, współdziałanie z wykonawcą robót prowadzonych dla Spółki oraz branie udziału w ich odbiorach,
 3. Przygotowywanie materiałów i wniosków na Walne Zgromadzenie oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
 4. Nadzór nad wykonaniem robót i należytym utrzymaniem urządzeń Spółki,
 5. Egzekwowanie składek i innych świadczeń na rzecz Spółki od członków Spółki,
 6. Prowadzenie gospodarki finansowej,
 7. Przyjmowanie nowych członków Spółki oraz wykluczania członków ze Spółki, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia delegatów,
 8. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
 9. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Spółki,
 10. Sporządzanie planu prac i planu finansowego,
 11. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, umów na wykonanie prac określonych w zadaniach statutowych – w sposób określony przepisami kodeksu pracy na podstawie umowy o pracę zawartej pomiędzy pracownikiem a przewodniczącym lub jego zastępcą oraz jednym członkiem Zarządu albo dwoma osobami upoważnionymi do tego przez Zarząd (pełnomocnikami).
 12. Zaciąganie kredytów w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie,
 13. Sprawowanie nadzoru nad czynnościami pracowników Spółki ,
 14. Stwierdzanie na podstawie protokołów odbioru wykonania robót zleconych przez spółkę

2) W skład Zarządu Spółki wchodzą:

 1. przewodniczący,
 2. zastępca przewodniczącego,
 3. sekretarz,
 4. członkowie Zarządu w liczbie od 4 do 6 osób powołanych przez Walne Zgromadzenie.

§ 23

 1. Zarząd jest wybierany spośród członków Spółki na okres 5 lat.
 2. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu wybierając spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
 3. Jeżeli członek Zarządu wystąpił lub został wyłączony ze Spółki wyborów uzupełniających dokonuje się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu .

§ 24

 1. Posiedzenie Zarządu zwołuje i prowadzi przewodniczący lub jego zastępca. Zwołanie następuje poprzez zawiadomienie członków Zarządu o terminie, miejscu i przedmiocie obrad.
 2. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni członkowie Komisji Rewizyjna lub inni goście.
 3. Uchwały Zarządu Spółki są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności przewodniczącego lub jego zastępcy i co najmniej połowy pozostałych członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zarządu.
 4. Z posiedzenia Zarządu Spółki sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący posiedzenia i sekretarz.
 5. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz dokumenty finansowe, podpisują przewodniczący lub jego zastępca oraz jeden członek Zarządu albo dwie osoby upoważnione do tego przez Zarząd (pełnomocnicy).
 6. Zarząd Spółki może utworzyć biuro do wykonania zadań gospodarczych i administracyjnych oraz prowadzenia gospodarki finansowej,
 7. W ściśle określonych sprawach i w ramach swoich uprawnień Zarząd Spółki może ustanowić pełnomocnika.

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna jest powołana do kontroli działalności Spółki.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu osób, wybranych spośród członków Spółki na okres pięciu lat.
 3. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Komisji Rewizyjnej.
 4. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie jej członkowie.

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna kontroluje przynajmniej raz w roku prawidłowość gospodarki finansowej .
 2. Komisja Rewizyjna dokonuje czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 1 także na żądanie jednej czwartej liczby delegatów lub członków Spółki.
 3. Z czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna sporządza protokół oraz składa sprawozdanie wraz z wnioskami na Walnym Zgromadzeniu.
 4. Komisja Rewizyjna zawiadamia Zarząd Spółki i Starostę o uchybieniach stwierdzonych w toku kontroli, a w razie stwierdzenia przestępstwa – także organy ścigania.

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna może na koszt Spółki powołać:
  a/ do zbadania sprawozdania finansowego Spółki - dyplomowanego biegłego księgowego,
  b/ do zbadania stanu obiektów budowlanych i urządzeń Spółki - osobę mającą odpowiednie przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
 2. Wynagrodzenie osób o których mowa w ust. 1 powinno być ustalone na zasadach ogólnie przyjętych przy wyborze ofert.

Rozdział 5
Rozwiązanie Spółki

§ 28

 1. Spółka wodna może być rozwiązana uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 2. Spółka wodna może być rozwiązana decyzją Starosty, jeżeli:
  a) działalność Spółki narusza statut lub przepisy prawa,
  b) upłynął termin na jaki ustanowiony został przez Starostę, w związku z nie dokonaniem wyboru Zarządu Spółki przez Walne Zgromadzenie, Zarząd komisaryczny Spółki, a nie dokonano wyboru nowego Zarządu,
  c) liczba członków Spółki będzie mniejsza od 3 osób fizycznych lub prawnych.

§ 29

 1. Rozwiązanie Spółki wodnej następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. W okresie tego postępowania spółka działa pod dotychczasową nazwą z dodaniem wyrazów “w likwidacji” oraz zachowuje osobowość prawną.
 2. Likwidatorem Spółki może być członek Zarządu lub inna osoba powołana uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 3. W przypadku rozwiązania Spółki na podstawie decyzji o której mowa w § 27 pkt 2 likwidatora wyznacza Starosta.
 4. Likwidator wstępuje w prawa i obowiązki Zarządu Spółki i podejmuje w imieniu Spółki czynności niezbędne do zakończenia jej działalności.
 5. Likwidator wynagradzany jest na koszt Spółki; wysokość wynagrodzenia ustala Starosta.
 6. Likwidator odpowiada za szkody powstałe wskutek przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego z naruszeniem zasad określonych w przepisach prawa lub statucie Spółki wodnej; w przypadku powołania więcej niż jednego likwidatora odpowiadają oni solidarnie.

§ 30

 1. Mienie Spółki po jej rozwiązaniu lub likwidacji podlega:
  a/ Zabezpieczeniu zobowiązań Spółki.
  b/ Przekazaniu wszystkim członkom Spółki proporcjonalnie do składek i świadczeń wniesionych w okresie funkcjonowania Spółki.
 2. Dysponowanie majątkiem Spółki w po jej rozwiązaniu lub likwidacji spoczywa na likwidatorze Spółki.

§ 31

Zobowiązania przypadające od Spółki będącej w likwidacji pokrywane są w następującej kolejności:

 1. zobowiązania wynikające ze stosunku pracy,
 2. zobowiązania w zakresie danin publicznych,
 3. koszty prowadzenia likwidacji,
 4. inne zobowiązania.

§ 32

Spółka została zawiązana na okres bezterminowy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Spółka Wodna Babice
Data utworzenia:2017-11-14
Data publikacji:2017-11-14
Osoba sporządzająca dokument:MP
Osoba wprowadzająca dokument:M.Pawlikowska
Liczba odwiedzin:639